Política de privacitat

Protecció de dades clients i proveïdors (LOPD)

Confidencialitat de les dades personals aportades pel client

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica i altra normativa vigent en cada moment, s'informa tots els usuaris del lloc web que facilitin les seves dades personals que seran incorporades en un fitxer automatitzat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els afectats podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició en els termes que la llei indica, a través de l'adreça electrònica info@at-languagesolutions.com o al domicili a l'efecte de notificació indicat en l'avís legal.

La finalitat d'aquests fitxers és la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari, és a dir, la cessió d'aquestes dades a treballadors i col·laboradors d'Automatic-Trans, S.L. per a la tramitació de comandes i càlcul de pressupostos.

Així mateix, mitjançant la facilitació de les vostres dades, autoritzeu AutomaticTrans, SL i els seus col·laboradors a posar-se en contacte per mitjans electrònics, tant per correu electrònic com per telèfon, per tal de comunicar-vos els pressupostos personalitzats i remetre-us informació comercial, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). Les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari han de ser exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat, que serà responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes.

En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, garantiu que heu informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta política i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Automatic-Trans, S.L. per a les finalitats assenyalades.

Confidencialitat de documents

Automatic-Trans, S.L. es compromet a fer tots els possibles per mantenir la més absoluta confidencialitat de tots els textos i dades personals del client per a les finalitats de traducció.

Qualsevol informació transmesa pel client a Automatic-Trans, S.L. serà objecte de màxima confidencialitat. Automatic-Trans, S.L. no podrà, sense l'autorització prèvia del client, divulgar públicament o donar a conèixer a tercers aquesta informació, exceptuant els treballadors o col·laboradors autoritzats per Automatic-Trans, S.L. quan la intervenció operativa o assessorament faci necessari el coneixement d'aquesta informació.

Aquestes garanties no s'aplicaran en cas que Automatic-Trans, S.L. sigui obligada per llei a comunicar aquesta informació.

Confidencialitat de les dades aportades per proveïdors i col·laboradors

Les dades personals dels nostres col·laboradors i proveïdors (traductors, intèrprets, dissenyadors gràfics, assessors, etc.) seran tractades amb màxima confidencialitat i de conformitat amb les lleis vigents per a la protecció de dades de caràcter personal. Es comunica a tercers només la informació publicada al nostre lloc, és a dir: nom d'usuari, idioma natiu, experiència i estudis. La resta de la informació, com ara nom, cognom, data de naixement, adreces i telèfons, és processada només per Automatic-Trans, S.L. i pels seus proveïdors autoritzats (per exemple, estudis comptables, bancs, etc.) exclusivament per a les finalitats de la col·laboració vigent.